Polityka "ciasteczkowa" Przedszkola nr 412 w Warszawie

ciasteczkowy potwór

Przez korzystanie z serwisu internetowego, udostępnianym pod adresami: przedszkole412.waw.pl, przedszkole412.pl, zwanym dalej „Serwisem”, wyrażana jest zgoda na instalację plików cookies (zwanych dalej "ciasteczkami") na urządzeniu końcowym osoby korzystającej z Serwisu (zwanej dalej „Użytkownikiem”) oraz na wykorzystywanie ciasteczek przez Przedszkole nr 412 w Warszawie (zwane dalej Przedszkolem) w celach informacyjnych. Zgoda Użytkownika wyrażana jest za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez Przedszkole ciasteczek gromadzonych za pośrednictwem Serwisu, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub zrezygnować z korzystania z Serwisu.

Więcej informacji na temat ciasteczek można znaleźć pod adresami:

Statut Przedszkola

STATUT

PRZEDSZKOLA  NR 412

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

 

ul. Pala Telekiego 8

02-779  Warszawa

Podstawa prawna:

 1. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.)
  2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 
   ze zmianami).
  3. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17)
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku 
   w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730)
  5. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania 
   i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r., poz.1487).
  6. Uchwała nr XVII/326/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. 
   w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m. st. Warszawy ze zm.
  7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).
  8. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526)

10.  Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

11.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 1992 r., 
Nr 36 poz. 155 ze zmianami).

12.  Rozporządzenie MEN z dnia 20 luty 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych (Dz. U z 2004 r., Nr 26 poz. 232 ze zmianami).

 1. Uchwała nr XXI/424/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy

 

 

 1. Zarządzenie Nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 11 września 2008 r. w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki (ze zmianami: Zarządzenie Nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 r.)

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I. 6

Postanowienia ogólne. 6

Rozdział II. 7

Cele i zadania Przedszkola. 7

Rozdział III. 10

Sposób realizacji zadań przedszkola. 10

Rozdział IV.. 18

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje. 18

Dyrektor Przedszkola. 18

Rada Pedagogiczna. 22

Rada Rodziców.. 25

Zasady współdziałania organów przedszkola. 27

Ogólne zasady współdziałania organów przedszkola. 27

Przepływ informacji pomiędzy organami przedszkola. 28

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola. 29

Rozdział V.. 30

Organizacja Przedszkola. 30

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników    34

Organizacja zajęć dodatkowych. 38

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. 40

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. 42

Rozdział VI. 42

Nauczyciele i inni pracownicy  przedszkola. 42

Zadania nauczycieli 43

Zadania specjalistów.. 46

Zadania pracowników administracji i obsługi 50

Obowiązki kierownika gospodarczego. 51

Obowiązki intendenta. 52

Obowiązki pomocy nauczyciela. 53

Obowiązki woźnej oddziałowej 53

Obowiązki kucharki 55

Obowiązki pomocy kucharki 55

Obowiązki dozorcy. 56

Rozdział VII. 57

Wychowankowie Przedszkola. 57

Prawa i obowiązki dziecka w przedszkolu. 58

Nagrody i kary. 59

Konflikty dziecięce i sposoby ich rozwiązywania. 60

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 60

Zasady rekrutacji do przedszkola. 61

Rozdział VIII. 62

Współpraca z Rodzicami 62

Prawa i obowiązki Rodziców.. 62

Wyposażenie wychowanka. 64

Rozdział IX.. 65

Postanowienia końcowe. 65

Załącznik nr 1  do Statutu  Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie. 67

Załącznik nr 2  do Statutu  Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie. 68

Załącznik nr 3  do Statutu  Przedszkola nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie. 687

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: „Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Pala Telekiego 8”.
 2. 2. Przedszkole nr 412 w Warszawie, ul. Pala Telekiego 8 zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną, która:

1)      prowadzi wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3 – 6 lat

2)      prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego,

3)      przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

4)      zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 1. 3. Przedszkole działa, w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r.
  o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszego Statutu.
 2. 4. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Pala Telekiego 8 w Warszawie
 3. 5. Organem prowadzącym przedszkole jest m.st. Warszawa.
 4. 6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 5. 7. Przedszkole jest jednostką budżetową m.st. Warszawy i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Jego działalność finansowana jest przez miasto stołeczne Warszawa (dotacja na dziecko), rodziców (w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej oraz opłat za wyżywienie dziecka).
 6. 8. Ustalona nazwa jest używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi

ul. Pala Telekiego 8

02-779 Warszawa

 1. 9. Przedszkole używa pieczęci urzędowej na podstawie odrębnych przepisów.

10. Na pieczęciach urzędowych przedszkola może być używany skrót nazwy 
„Przedszkole nr 412 z Oddziałami Integracyjnymi  w Warszawie”.

11. Przedszkole posługuje się numerem identyfikacyjnym   - NIP: 951 –226 – 17 –77.

12. Dla celów statystycznych nadany jest numer REGON: 141534086

13. Przedszkolu może być nadane imię przez organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

 1. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. 
  nr 256  poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 

 1. 2. Aktu założycielskiego.

 

 1. 3. Niniejszego statutu.

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

 

§ 3

 1. 1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 
  i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

§ 4

 1. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty 
  oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  w szczególności:

1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym oraz przyrodniczym,

2) udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

4) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu jego możliwości rozwojowych, w miarę potrzeby w podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.

 

§ 5

 1. 1. Przestrzegając Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez  Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20.11.1989r. (Dz. U.   z 1991r. Nr 120, poz.526 z późn. zm.) celem wychowania przedszkolnego jest:

1) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 
i zdrowym środowisku;

2) uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu;

3) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

4) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, rozwijaniu wrażliwości moralnej;

5) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;

6) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów 
i porażek;

7) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

8) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

9) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestniczenia 
w zabawach i grach sportowych; zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych

10) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym 
i technicznym,

11) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej 
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,

12) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

13) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej. Wprowadzenie dzieci 
w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

14) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

15) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

16) pomaganie dzieciom w tworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie, 
w tym szacunku do siebie i innych oraz rozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się od  nich płcią, rasa, kulturą i sytuacją społeczną;

17) wyrównywanie szans rozwojowych dzieci pochodzących z różnych środowisk społecznych

 

 1. 2. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 5 ust  3 przedszkole realizuje 
  w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują 
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 1. 3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 
  i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 2. 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposoby ich realizacji ustalane są w planie pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej 
  i opiekuńczej poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

§ 6

 

 1. 1. Dzieci niepełnosprawne obejmuje się kształceniem specjalnym w oddziałach     integracyjnych.
 2. 2. W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia upośledzenia umysłowego, dzieciom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie.
 3. 3. Przedszkole zapewnia dzieciom, o których mowa w ust.1:

a)      realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, w miarę możliwości organizacyjnych;

b)      odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne,

c)      realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej 
i wychowawczej,

d)     zajęcia rewalidacyjne lub zajęcia socjoterapeutyczne, stosownie do potrzeb,

e)      integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

 1. 4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie dojrzałości

szkolnej.

 

§ 7

 1. 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 

 1. 2. Czas trwania zajęć wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

 

 1. 3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w koncepcji pracy przedszkola, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy dla poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

 

Rozdział III

Sposób realizacji zadań przedszkola

 

§ 8

 1. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1)  jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału,

2) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy oddziału.

3) trzech nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy oddziału

w oddziałach integracyjnych.

 

 1. 2. W  Przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele posiadający specjalne     przygotowanie pedagogiczne oraz odpowiedni specjaliści w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

 

 

 1. 3. W oddziale dzieci 3-letnich zatrudniona jest dodatkowo pomoc nauczyciela.

 

 1. 4. W miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości i skuteczności  pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 1. 5. W  wyjątkowych sytuacjach, podyktowanych koniecznością zapewnienia prawidłowej organizacji pracy wychowawczo – dydaktycznej, dyrektor zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w obsadzie wychowawców w grupie w czasie roku szkolnego.

 

§ 9

 1. 1. Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody 
  i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
 2. 2. Dzieci przebywające w przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie z programem wychowania 
  w przedszkolu i miesięcznym planem zajęć.
 3. 3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
 4. 4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia.
 5. 5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego  nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
 6. 6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.
 7. 7. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa 
  i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 8. 8. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby opiekunów.
  1. 9. Wycieczki dzieci poza teren przedszkola odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.

10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach.

11. Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków przeciwbólowych ani innych na prośbę rodzica).

12. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia w przypadkach uzasadnionych.

13. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice uiszczają 
na początku roku szkolnego (wrzesień).

14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników przedszkola jest znajomość 
i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż.

 

§ 10

 1. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest 
  w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.

 

 1. 2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji, celów i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

 

 1. 3. Program wychowania przedszkolnego zawiera:

a) szczegółowe cele edukacyjne;

b) treści zgodne z treściami nauczania i wychowania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego

c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.

d) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

e) metody przeprowadzenia analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

f) tematykę materiału edukacyjnego;

 

 1. 4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych przez MEN lub:

a) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami,

b) zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów),

c) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.

 

 1. 5. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi wybrany program wychowania przedszkolnego, uwzględniający potrzeby i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 2. 6. Dyrektor przedszkola dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, biorąc na siebie odpowiedzialność za uwzględnienie 
  w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.
 3. 7. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego 
  lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy 
  w przedszkolu.
 4. 8. Spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego rada pedagogiczna ustala w drodze uchwały zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 5. 9. Do dnia 15 czerwca Dyrektor Przedszkola podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

 

§ 11

W przedszkolu zapewnia się wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem poprzez:

 1. 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 52 niniejszego statutu,
 2. 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:

a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,

b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),

c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,

d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym 
są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne,

 1. 3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu,
 2. 4. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń,
 3. 5. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami,
 4. 6. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 5. 7. kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku,
 6. 8. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola,
 7. 9. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały,

10. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola 
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię,

11. ogrodzenie terenu przedszkola,

12. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień,

13. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych,

14. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy,

15. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych,

16. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach 
i wycieczkach poza teren przedszkola,

17. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

§ 12

 1. 1. W przedszkolu może być zatrudniony psycholog i logopeda oraz inny specjalista 
  w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych
 2. 2. Specjaliści udzielają porad rodzicom i nauczycielom (w zależności od potrzeb) 
  w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej

§ 13

 1. 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz ich  rodzicom, a także nauczycielom prowadzącym zajęcia z dzieckiem.
 2. 2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

§ 14

 1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających 
  w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z niedostosowania społecznego;

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

d) ze szczególnych uzdolnień;

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

f) z zaburzeń komunikacji językowej;

g) z choroby przewlekłej;

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

i) z niepowodzeń edukacyjnych;

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 1. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

§ 15

 1. 1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.
 2. 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

 

 1. 3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się 
  we współpracy z:

a) rodzicami dzieci,

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny 
i dzieci.

 

§ 16

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:

a) dziecka,

b) rodziców dziecka,

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.

 

§ 17

 1. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

b) porad i konsultacji.

 1. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom 
  w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

 

§ 18

 1. 1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami 
  i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 5.
 2. 2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4.
 3. 3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10.
 4. 4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8.

 

§ 19

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup i specjaliści.

 

 

§ 20

 1. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, 
  a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
 2. 2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.
 3. 3. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora.

 

§ 21

 1. 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.
 2. 2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor.
 3. 3. Zespół tworzony jest dla:

a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii,

b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą.

 1. 4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku zespołów.
 2. 5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne.

 

§ 22

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, 
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka,

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

 

§ 23

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma,

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, 
we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem,

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej,

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej,

e) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

 

§ 24

 

 1. 1. Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym społecznie:

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

b) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;

c) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;

d) zajęcia terapeutyczne, stosownie do potrzeb;

e) integrację ze środowiskiem rówieśniczym

 1. 2. Wymiar godzin zajęć terapeutycznych ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu 
  z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin)
 2. 3. Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zorganizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania zgodnie z zaleceniami wynikającymi z orzeczenia, które dziecko posiada.
 3. 4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, w wymiarze do 6 godzin tygodniowo.

 

 

§ 25

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej, 
z powodu warunków rodzinnych i losowych, poprzez udzielanie pomocy materialnej 
w formach określonych w niniejszym Statucie.

§ 26

 1. 1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków w przedszkolu.
 2. 2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.
 3. 3. Wariant ubezpieczenia wybierają jednomyślnym głosem rodzice na pierwszym w ciągu roku szkolnego zebraniu Rady Rodziców.

 

 1. 4. Opłatę za ubezpieczenie dzieci uiszczają rodzice /prawni opiekunowie/ na początku roku szkolnego / w miesiącu wrześniu /.
 2. 5. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia w ramach środków finansowych przedszkola.

 

§ 27

Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia dla ich dzieci.

 

Rozdział IV

Organy przedszkola i ich szczegółowe kompetencje

 

 

§ 28

 1. 1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor przedszkola,

b) Rada Pedagogiczna,

c) Rada Rodziców.

 1. 2. Każdy z wymienionych organów w § 26 ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być    sprzeczne ze Statutem przedszkola.

 

Dyrektor Przedszkola

 

§ 29

 1. 1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je 
  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych 
  w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
 2. 2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący
 3. 3. Dyrektor zapewnia uczniom i nauczycielom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 
  w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem do niego należącym.

 

§ 30

 1. 1. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa
  o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

 

§ 31

 

 1. 1. Dyrektor Przedszkola:

1) kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:

a) dba o dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola

b) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,

c) wykonuje zadania związane zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 
i nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez Przedszkole,

d) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 
i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,

e) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,

f) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem 
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,

g) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań ich doskonaleniu zawodowym.

h) udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,

i) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,

j) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

k) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,

l) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

m) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń 
i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,

n) udziela na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),  po spełnieniu   ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,

 • o) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych 
  w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,

p) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia terapeutyczne,

q) dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,

r) powołuje Komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, gdy zachodzi taka konieczność,

s) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych 
i organizacyjnych,

t) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,

u) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,

v) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola,

w) skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, 
z zachowaniem zasad zapisanych w § 84  statutu.

2) organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:

a) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,

b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 
i dydaktyczne,

c) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,

d) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

e) egzekwuje przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,

f) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

g) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,

h) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

i) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku kontroli  zapewnienia bezpiecznych 
i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy.

j) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,

k) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,

l) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.

3) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:

a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Przedszkola,

b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,

c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,

d) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,

e) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,

f) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,

g) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,

h) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi przedszkola,

i) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,

j) udziela urlopów zgodnie z KN i KP,

k) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,

l) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,

m) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,

n) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,

 • o) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

p) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,

q) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,

r) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,

s) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 

§ 32

 1. 1. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola.

 

§ 33

 1. 2. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.
 2. 3. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami, a w szczególności:

a) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,

b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola,

c) informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę Przedszkola.

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 34

 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola
 2. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
 3. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
 4. 4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
 5. 5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. 6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.
 7. 7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
 8. 8. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 9. 9. Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 
  w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola.

10. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, 
w  obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

12. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 35

 1. 1. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej są sporządzane w formie papierowej – Księga Protokółów Rady Pedagogicznej.
 2. 2. Protokóły sporządzane są w wersji komputerowej.

 

 1. 3. W terminie 10 dni od zakończenia roku szkolnego dokonuje się wydruku papierowego
  ze wszystkich protokółów. Ostemplowane i zszyte dokumenty przechowuje się 
  w archiwum przedszkola, zgodnie Instrukcją Archiwizacyjną.

 

 

§ 36

 1. 1. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 

a) uchwala regulamin swojej działalności,

b) opracowuje i zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny, program wychowawczy i profilaktyki

c) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego,

d) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko ( nie dotyczy dzieci objętych obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym)

e) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN,

f) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

 

 1. 2. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 

a) opiniuje organizację pracy przedszkola.

b) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu,

c) opiniuje projekt planu finansowego Przedszkola,

d) opiniuje wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

e) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,

f) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

g) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola,

h) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, , których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;

i) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora,

j) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy,

 

 1. 3. Rada Pedagogiczna ponadto:

 

a) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu,

b) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu,

c) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola,

d) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola,

e) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego,

f) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli,

g) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola,

h) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy,

i) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

j) wnioskuje o nadanie imienia przedszkolu

 

Rada Rodziców

 

§ 37

 1. 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców.
 2. 2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.
 3. 3. W skład Rady Rodziców wchodzą: (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
 4. 4. W wyborach, o których mowa w ust. 3 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
 5. 5. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 6. 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 1. 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 2. 8. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje dyrektor Przedszkola w terminie 
  do połowy października danego roku szkolnego.

 

 1. 9. Dyrektor Przedszkola otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców a przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców  ze swojego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą  częścią obrad.

 

§ 38

 1. 1. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół 
  i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.
 2. 2. Rada Rodziców może występować do dyrektora Przedszkola, Rady Pedagogicznej, Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

 

§ 39

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

 

 1. 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

a) programu wychowawczego,

b) programu profilaktyki,

 

 1. 2. opiniowanie:

 

a) projektu planu finansowego przedstawianego przez Dyrektora Przedszkola,

b) programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania 
w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w Przedszkolu.

c) podjęcia działalności organizacji i stowarzyszeń,

d) pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania,

e) wprowadzenia dodatkowych zajęć

 

 1. 3. Rada Rodziców ponadto może:

 

a) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;

b) występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;

c) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

d) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 40

 1. 1. Programy, o których mowa w § 28 ust. 1 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.

 

 1. 2. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego 
  i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

§ 41

 

 1. 1. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców  oraz innych źródeł.

 

 1. 2. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

§ 42

 1. 1. W Przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

 

 1. 2. Podjęcie działalności w Przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację, 
  o której mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.